Доровір оферти та Правила і порядок надання послуг

Публічний договір надання послуг допоміжної музичної освіти

Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією Київської Школи Вокалу, від імені та в інтересах якої діють Фізичні особи підприємці та Юридичні особи згідно з додатком № 1, які пропонують, керуючись ст 633 Цивільного кодексу України, укласти договір про надання послуг допоміжної музичної освіти на наступних умовах:
1. Загальні положення
1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.
1.2. Послуги надаються мережею Київської Школи Вокалу. До складу мережі входять юридичні та фізичні особи підприємці.
1.3.Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційній сторінці Надавача послуг https://vocalkiev.com/ua/terms.html і посилання на нього сказується на стаорінці оплати до моменту здійснення ним прийняття умов Договору.
1.4. Укладення цього Договору здійснюється шляхом здійснення дій, зазначеним в пункті 1.5 Договору.
1.5. Для прийняття Договору Замовник здійснює наступні дії:
1.5.1. Ознайомлюється з умовами Договору;
1.5.2. Здійснює оплату послуг у відповідності до обраної категорїї абонементу та кількості занять.
1.5.5. Здійснює оплату способами, визначеними на сайті.
2. Визначення термінів
2.1. Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила прийняття його умов, і яка є Отримувачем освітніх послуг особисто, або батьком, матір'ю, або законним представником Отримувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку послуг. Надавач освітніх послуг – термін має значення, надане йому в Преамбулі до цього Договору.
Отримувач освітніх послуг – фізичні особи будь-якого віку, для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг надаються Освітні послуги.
Сторона та Сторони – Замовник освітніх послуг та Надавач освітніх послуг спільно та окремо.

3. Предмет договору
3.1. Надання послуг допоміжної освіти, пов'язаних з навчанням співу та грі на музичних інструментах, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4. Характеристика послуг
4.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: індивідуальні або групові заняття музикою.
4.2. Замовник обирає тарифний пакет та графік занять.

5. Права та обов'язки Сторін
5.1. Обов'язки Надавача послуг:
5.1.1. Надавач послуг зобов'язується надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, пов'язані з підвищенням рівня володіння вокальним мистецтвом або/та грою на музичних інструментах, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
5.2. Права Надавача послуг:
5.2.1. Надавач послуг має право не допустити до занять Отримувача, якщо він з'являється на заняття з симптомами хвороб, які можуть передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом.
5.2.2. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувались при укладанні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін. Істотними обставинами вважаються дії, направлені на порушення соціально прийнятних норм поведінки, агресивне поводження з працівниками мережі Green Forest або незаконне заволодіння майном групи компаній.
5.2.3. У зв'язку з епідеміологічної ситуацією на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» No 641 від 22.07.2020 року зі змінами та оприлюдненням Протоколів засідання Постійної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Надавач послуг має право перевести освітній процес в режим дистанційного навчання у разі введення режиму самоізоляції студента або групи, карантину та інших обмежувальних заходів з метою запобігання розповсюдження вірусу COVID-19.
5.3.Обов'язки Отримувача чи Замовника:
5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
5.3.2. Дотримуватись та забезпечувати дотримання Правил поведінки під час отримання послуг.
5.3.3. Замовник зобов'язаний ознайомитись та прийняти умови згідно з Додатком №2 до договору та виконувати всі належні умови для отримання послуг додаткової музичної освіти та діяти у відповідності до данного документа.
6. Порядок розрахунків
6.1. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного тарифу навчання.У разі зміни студентом тарифу на дорожчий, студент має доплатити різницю. У разі зміни курсу на дешевший, різниця коштів перераховується.
6.2. Договір вступає в силу з моменту старту першого заняття оплаченого абонементу.
6.7. Оплата послуг вважається дійсною після надсилання або пред'явлення Замовником документу, що підтверджує оплату та суму.

7. Відповідальність Сторін
7.1.У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.
7.2. Надавач послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.
7.3. Замовник зобов'язується вказувати достовірні дані при реєстрації.
7.4. Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбаченим цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежі, повені, страйки, відключення електроенергії, оголошення повітряної тривоги, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов'язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
7.5. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов'язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна сповістити іншу Сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин і про їх можливі наслідки.
7.6. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Надавача послуг від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.
7.7. У разі настання непередбачуваних обставин (хвороба викладача або інші життєві обставини) Виконавець надає викладача на заміну, попередивши про це Замовника. У разі відсутності викладача або неможливості його замінити, Замовнику надається додаткове безкоштовне заняття.
7.8. У разі пропуску занять Отримувачем, запізнення, або попередження про перенос пізніше ніж за 24 до початку заняття кошти за пропущені заняття не повертаються.
8. Права інтелектуальної власності
8.1 З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:
- усі відео та фото матеріали, що створені підчас проведення занять або записів належать тому, хто іх створив;
- усі відео та фотоматеріали, створені Надавачем послуг за участю Отримувача послуг, з моменту створення таких об'єктів у повному обсязі належать Надавачу послуг і можуть бути використані для публікаціі в соціальних мережах, мобільних додатках, на сайті Надавача послуг та на сайтах сторонніх осіб.
9. Порядок вирішення спорів
9.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.
10. Термін дії Договору та порядок розірвання Договору
10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.
10.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з моменту старту першого заняття.
10.3. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про це Надавача послуг.
У випадку розірвання договору Замовник може заморозити залишок коштів у повному обсязі на термін до 1 року, повідомивши про це Надавача послуг. Заморожені кошти не повертаються.
10.4. Заморожені кошти можуть бути активовані та враховані як оплата за навчання впродовж року в будь-якій філії або обміняні на подаркунковий сертифікат для третьої особи. Повторна заморозка здійснюватись не може. Заморожені кошти поверненню не підлягають.
10.5. Повернення коштів можливе лише перед стартом першого заняття оплаченого абонементу.
10.6. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:
- невиконання Замовником своїх обов'язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення строків оплати;
- порушення Замовником правил внутрішнього розпорядку Надавача послуг;
- відмови Замовника отримувати послуги в тому числі у випадку заміни викладача
У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.
11. Заключні положення
11.1. Цей Договір є договором приєднання.
11.2. Надавач освітніх послуг може залучати третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим Договором.
11.3. У випадку, якщо Замовник не заперечує відео- та фотозйомку в письмовій формі, Надавач послуг залишає за собою право проводити відео-, фото- зйомку навчального та розважального процесу за участю Отримувача послуг та використовувати відзнятий матеріал в рекламних компаніях, соціальних мережах та на власному сайті в межах, що не порушують чинне законодавство України та загальноприйняті соціальні норми.
11.4. Надавач послуг не несе відповідальності за особисті речі Замовника та Отримувача послуги і не несе відповідальності за Отримувача послуг за межами навчальної аудиторії, а також до та після закінчення її заняття чи програми.
11.5. Надавач освітніх послуг має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет з обов'язковим повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін й доповнень між Замовником та Надавачем послуг вже укладено Договір.
11.6. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід'ємну частину.
11.7. Замовник освітніх послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази слухачів (студентів) шляхом укладення цього Договору.
12. Реквізити Надавача освітніх послуг
Електронна адреса для комунікації: adm.vocal14@gmail.com
Тел. +380932859508


ДОДАТОК № 1 ( є невід'ємною частиною договору) до публічного договору надання послуг допоміжної музичної освіти.
Цей Додаток № 1 до Договору (оферти), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією мережі Київськлї Школи Вокалу
1.Надавач послуг надає послуги допоміжної музичної освіти, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
2.Відомості про послуги
2.1. Згідно з цим Договором, Надавач послуг надає Замовнику послуги навчання вокальному мистецтву або грі на музичних інструментах, теорії музики та іншої музичної освіти у кількості, яка встановлена Надавачем послуг, відповідно до обраного курсу.

 • Курс "Стандарт" 8 уроків 2640грн
 • Курс "Топ" 8 уроків 3120грн
 • Курс "Преміум" 8 уроків 3920грн
 • Курс "Голд" 8 уроків 5600грн
 • Курс "Супер-стар" 8 уроків 7200грн
 • Курс ІН 8 уроків 9600грнДОДАТОК № 2 ( є невід'ємною частиною договору) до публічного договору надання послуг допоміжної музичної освіти

Правила і порядок надання послуг

 • Тривалість індивідуального уроку вокалу/гри на музичних інструментах/тощо - 50 хвилин. Тривалість групових уроків/тренінгів тощо описана в програмі курсу.
 • Перенесення уроку можливе не пізніше, ніж за 24 години до початку уроку, в іншому випадку заняття автоматично списується системою
 • В разі запізнення викладача/відсутності викладача у випадку, коли школа не може надати заміну в той же час, урок буде проведний в інший час/день і до абонементу додається додатковий безкоштовний урок (або додатковий час в разі запізнення більше, ніж на 10 хвилин). Для оформлення компенсації треба звернутись до адміністратора.
 • Опція заморозки абонемента діє у випадку, якщо Ви заздалегідь попреджаєте викладача і узгоджуєте термін заморозки.
 • Абонемент на 8 уроків діє 2 місяці. Підчас дії воєнного стану в Україні є можливість заморозити залишок абонементу на будь-який термін без доплати. При заморозці більше ніж на 1 р. доплата можлива лише у випадку, якщо обрана категорія абонементу зросла в ціні і має покривати тьільки різницю в ціні залишку уроків.
 • Якщо в учня виникають обставини, які перешкоджають йому потрапити на урок в узгоджений час, і ці обставини виникають менше, ніж за 24 години, урок можна: перенести на інший час в той же день, якщо у викладача є вільний час і в студії наявний вільний кабінет займатись онлайн в той же день, або в інший, якщо виклач проводить онлайн уроки подарувати урок на цей час в студії будь кому із друзів, родичів, знайомих, тощо.
 • Учень має право змінити викладача в рамках будь-якого абонемента, а також спробувати заняття з не більше, ніж 4-ма викладачами в рамках першого абонементу.
 • В разі запізнення учня на заннятя викладач не зобовязаний подовжувати заняття, але може подовжити його в раз наявності вільного часу в аудиторії та наявності вільного часу в графіку, на свій розсуд.
 • Гроші за придбаний абонемент не повертаються, але є можливість:
  - переоформити заняття на подарунковий сертифікат і подарувати його
  - провести уроки онлайн
  - заморозити абонемент до часу, коли у учня з'явиться можливість повернутись до навчання.

Запишись на пробный урок

Напиши нам!

Telegram

Viber

WhatsApp

Instagram

Messenger

Skype